نه

فردا نه


چند ساعت بعد هم نه
چند ثانبه دیگر هم نه

همین الان برای مادرت یک کاری بکن اگر زنده است دستش را


اگر به آسمان رفته است ...قبرش را

اگر پیشت نیست ...یادش را


اگر قهری...چهره اش رااگر آشتی هستی پایش را


ببوس...