Monday, March 30, 2015

چون اونم نیست پس کلا هیچی

 خواستم برای خودم جایی نوشته باشم که تا امروز چند بار اشتباهاتی کرده ام که حداقل برای چند ماه روزمرگی زندگی ام را تحت تاثیر قرار داده باشند؟
اما چند بارش خیلی اهمیتی ندارد، آن چیزی که آزارم می دهد اتفاق افتادن دوباره اشتباهاتیست که هر بار عهد کرده بودم دیگر تکرارشان نکنم

عنوان، بخشی از متن قطعه "هیچی" اثر محسن نامجوست

No comments: