Tuesday, April 15, 2014

روزی که رفت بر باد

ولیعصر را پایین میبرم با هر قدمم
تمام این هفده کیلومتر را
!و تو بدان
روزی این چنار ها
رد دلتنگی ام را میگیرند و در شلوغی تجریش گم خواهند کرد مرا

No comments: