کپی کردم که لعنت بر خودم باد


اوایل که شروع کردم به نوشتن تو این وبلاگ، خیلی از پست ها کپی بود
واقعن لکه ننگی بر دامن ماست
خلاصه که

به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم/ بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا

                                            سنایی