Wednesday, April 27, 2011

عاشقیآنجا که چشمان مشتاقی برای انسان اشک می ریزد زندگی به رنج کشیدنش می ارزد


Post a Comment