Wednesday, April 27, 2011

باران تنهایی

نبار باران
زمین جای قشنگی نیست
نبارید ای ابر های سیه
 که سیاهیتان از غبارهای دل من است
 که قطرات باران میشویندشان و
 دوباره در این چرخه،به خود باز میگردند

(بیگانه)
Post a Comment