Friday, May 6, 2011

اكبر اكسير

از آجیل سفره عید
چند پسته لال مانده است

آنها که لب گشودند؛خورده شدند
آنها که لال مانده اند ؛می شکنند 
دندانساز راست می گفت:
پسته لال ؛سکوت دندان شکن است !


Post a Comment