Tuesday, May 10, 2011

تنهاتر میشوم

تازگی ها وقتی از تو خبری نمیشنوم
خوش حال میشوم
چون دیگر میدانم که همیشه
هر وقت حالت خوب است و همه چیز برایت  رو به راه
دیگر مرا از یاد میبری
Post a Comment