Friday, May 27, 2011

گذراتــو میگذری ..

زمان ..

میــگـــــذرد !..
...
چه كنم با دلــــی ..

كه از تو ..

توان گذشتنش ..

نیست !!
Post a Comment