Tuesday, May 31, 2011

درد تنهایی

باران میبارد
شیشه ی پنجره را میشوید 
ولی چه کسی 
یادهای تو را از دل شکسته من پاک میشوید؟ 
Post a Comment