Friday, May 20, 2011

حجم سبز

سهراب...
حرف هایت برایم دلنشین اند
ولی به دنبال هر کدامشان که رفتم
هیچگاه نرسیدم
هیچ نیافتم
چند روز پیش که باران می آمد فکری به سرم زد
چتری برای بستن نداشتم ولی در خیالم بستمش
همه چیزم را زیر باران بردم نه فقط فکر و خاطره ها
هر چه کردم حتی یک نفر هم از مردم شهر با من زیر باران نیادمد
نه دوست و نه عشق
نه دوستی بود تا زیر باران ببینمش و نه عشقی که جست وجویش کنم
فقط من بودم و شعرهایت 
و یادهایش
ولی بازهم در انتظار عشق ماندم
زیر باران
آنقدر که دیگر همزاد بارن شدم
ولی بازهم نیامد
Post a Comment