Wednesday, May 4, 2011

عاشق گوشه نشین

دوستت دارم
نگاهت
صدایت
چشمانت را
همه و همه
حتی دروغ هایی را هم که برای شادی من بر زبان می آوری
دوست میدارم
ای کاش تو هم اینچنین مرا میخواستی
نه برای تنهایی هایت
نمیخواهم  پرکننده تنهایی ها باشم
تا کسی آمد،مرا رها کنی و بروی
میخواهمت برای همیشه
برای تک تک نفس هایم
اشک هایم در چشمم حلقه زده اند
شانه داری قرض بدهی ساعتی؟
ولی
شاید سهم من از تو همین اشک ها و یادها باشد و
 خنده هایت برای دیگری
برای آنکه تاب دیدنت با او را ندارم
مهم نیست که باشد
هر که باشد
من تو را فقط برای خودم میخواهم
آری
خودخواهم
ولی خودت عاشقمی کردی و دل نبستی و 
اینچنین از غمت آرام آرام میسوزم
ولی کسی نیست که بفهمد، گوشه نشینی هایم برای چیست

Post a Comment