Saturday, May 7, 2011

درس عشق


آموخته‌ام که وابسته نباید شد ..


نه به هیچ کسی‌ و نه به هیچ رابطه ای..


این نشدنی‌‌ترین اصلی‌ بود که آموختم..

خیلی نیاز به درس خواندن نیست 

برای کشف و آموختن

بعضی وقت ها یه نگاه هم کافیست
Post a Comment