Monday, June 13, 2011

قبیله یعنی یک نفر

سهمم از خورشید،لحظه ی غروب
سهمم از روز،بی قراری و دود
سهمم از شب،گریه با عود
سهمم از از تو،یک مشت دروغ
سهمم از زندگی، ...               هیچ نبود
Post a Comment