Wednesday, June 15, 2011

سراب رد پای تو

مترسکی شده ام این روزها
از من فرار میکنی ...
                           مثل کلاغ
ولی هر قدر میخواهی نوکم بزن
ولی فقط
تنهایم نگذار...
Post a Comment