Monday, July 11, 2011

الف تا میم

سخت است...
سخت است برای کسی بنویسی که نیست،
برای کسی که ای کاش نبود...
Post a Comment