Friday, July 29, 2011

پســرک

تنهایی،

با همه ی درد هایش،

بهتر از با تو بودن است

با همه ی بی محلی هایت.

Post a Comment