Saturday, July 16, 2011

ایــن روزها...

از چه بنویسم وقتی یاد هایت مال من
و دست هایت مال دیگری؟
این روز ها دیگر حتی دوستت دارم را با ترس مینویسم!
دیگر نِوِشتَـنَـت،
آرام، نِمیکُنَـدَم...

Post a Comment