Thursday, July 21, 2011

چشمای خيس خاطره


از تو كه مينويسم...

هنوز خط اول را ننوشته،بغضم ميتَركد...

اشك هايم جاری ميشوند،

گونه هايم خيس!

نميدانم مشكل از نوشته های من است

يا چشم های من به گريه عادت كرده اند

Post a Comment