Tuesday, June 26, 2012

همین

من آزادی را برایت به هزار زبان زنده ی دنیا شرح میدهم!
سکوت میکنم