Monday, July 9, 2012

سرنوشترسیده ام به حس برگی که می داند،

باد از هر طرف که بیاید ، سرانجامش افتادن است ...

(+)