Wednesday, September 5, 2012

انگلیسی در بیابان

حقیقتن زندگی ام پر شده است از شبهایی که نمیتوانم خودم را از زیر پتو جمع و جور کنم،ببرم بگذارم توی پارک سر خیابان،نیم ساعت هوا بخورم بیایم بنشینم منتظر ماشین بمانم،سوارم کنند و ببرند مرا و پرت کنند میان هم نوعانم،میان آشغال ها!
Post a Comment