Monday, February 7, 2011

معنای زندگی

معنای زنده بودن من

با تو بودن است

نزدیک ٬ دور

سیر ٬ گرسنه

رها ٬ اسیر

دلتنگ٬ شاد

آن لحظه ای که بی تو سر آید مرا مباد!

مفهوم مرگ من

در راه سر فرازی تو

در کنار تو

مفهوم زندگی است

معنای عشق نیز

در سرنوشت من

با تو

همیشه با تو

برای تو

زیستن....
Post a Comment