Tuesday, February 8, 2011

...

خدایا

می خواهم آنگونه زنده ام نگه داری که نشکند دلی از زنده بودنم و

آنگونه مرا بمیرانی که کسی به وجد نیاید ازنبودنم


خدایا

به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ

بر بی ثمری لحظه ای که برای زیستن گذشته است، حسرت نخورم و

مُردنی عطا کن که، بر بیهودگیش، سوگوار نباشم


بگذار تا آن را، خود انتخاب کنم، اما آنچنان که تو دوست می داری
...
Post a Comment