Thursday, February 3, 2011

یاران

هیچ کس اشکی برای ما نریخت 
                                          هر که با ما بود از ما می گریخت
                                                      چند روزی هست حالم دیدنیست حال من از این و آن پرسیدنیست 
                                            گاه بر روی زمین زل می زنم 
 گاه بر حافظ تفاءل می زنم 
                                                     حافظ فالم را گرفت 
             یک غزل آمد که حالم را گرفت 
            ما ز یاران چشم یاری داشتیم ، خود غلط بود آنچه می پنداشتیم 
Post a Comment