Thursday, February 3, 2011

هایت...

حادثه می شوم
در برخورد با رویایت
رود می شوم
با دیدن اشک هایت
خلاصه میشود
در امتداد نگاهت
صبوری می کنم
با نبودن هایت
می خندم
با خندیدن هایت
ولی هنوز هم
دلگیرم از تنهایی هایم
Post a Comment