Thursday, April 21, 2011

در پیش رو

پله پله، قدم قدم،نفس زنان 
نزدیک میشوم هر لحظه به خدا
نزدیک تر میشوم تا برسم به انتهای نیستی
ولی نیستی هم بی  تو برایم  معنایی ندارد
هستی ام را بگیر ولی دمی با من بگذران
Post a Comment