Tuesday, April 19, 2011

با تو

آنهایی كه باتو خنديده اند ممكن است تورا فراموش كنند ، ولی آنهایی كه باتو گريه كرده
 
اند هرگز تورا از ياد نخواهند برد ...

Post a Comment