Saturday, April 23, 2011

قلم

دیر زمانی بود که قلم نمی نوشت
قلم را عوض کردم
ولی اکنون میدانم که هیچ قلمی وقتی که خیس است
نمی نویسد
(بیگانه)
Post a Comment