Friday, April 22, 2011

پوچ

آنقدر از زندگیم بیزار شده بودم که دلم برای کابوس های کودکیم تنگ می شد...
Post a Comment