Monday, April 18, 2011

وجدان داری؟


به وقت خواب

وجدانت را

از طرف من ببوس

اگر بیدار بود ..!
Post a Comment