Monday, April 18, 2011

بارانباران میبارد 

و
 من تمام طول باران
 زیر آن
به یاد تو اشک هایم را تک تک
به باران میسپارم
شاید غبار غصه هایم با همین باران ناپاک 
از یادم پاک شوند
Post a Comment