Thursday, April 21, 2011

نماز من


دیدی چه شد؟


باز نفهمیدم الان بوسه سوم هستم

............... یا چهارم


حالا باز باید شك كنم و از نو ببوسمت!

Post a Comment