Saturday, May 7, 2011

یاد یار

روی میز کنار دستم تنها چند عکس یادگاری از تو برایم باقی مانده ولی در قلبم هر چه هست،از تو و یادهایت است.
Post a Comment