Sunday, May 22, 2011

تظاهر

تظاهر،تظاهر،تظاهر
دیگر حالم از این واژه به هم میخورد
همه چیزت را دوست دارم الا این تظاهر لعنتیت به دوست داشتنم را

Post a Comment