Sunday, May 22, 2011

اولین گناه عشق

سکوت
بغض
فریاد
اشک
تظاهر
پریشانی
و هزار بار پشیمانی
از عاشقت شدن،از عشق
از به دنیا آمدنم حتی
این هایی که میخوانی
اجناس ویترین دل من اند
من را که به  یاد داری؟
عاشقی بدون معشوق
هیچکدامشان فروشی نیستند مگرعشقم که میدانم دیگر
هیچ خریداری ندارد
جنس دست دوم را چه کسی خریدار است؟
Post a Comment