Thursday, June 23, 2011

دلگیرم از تنهایی هایم

بعضی وقت ها دلگیر میشوم
آن هم از درون...
ولی وقتی نمیدانم
چرا،
دلم برای تو تنگ میشود
ولی باز هم نمیدانم
چرا...
Post a Comment