Sunday, June 26, 2011

تکــرار و انکــار


می گوید:کلمات گـــــــــــاهی بار معنایی خود را از دست می دهند

این روزها "دوستت دارم" ها دیگر قلب کســــــــــی را به تپش وا نمیدارد

می گویـــــــــم : مشکل از دوست داشتن نیست مشکل ازگیرنده هاست...
Post a Comment