Sunday, July 31, 2011

هر لحظه تلخ تر


تنهایی هایت را به جان خریدم...

دیگر نایی برای با تو بودنم،نمانده
Post a Comment