Monday, July 25, 2011

«جُ «ن

صبر كردن درد است و فراموش كردن دردناك تر...
و از همه بدتر اين كه
ندانی بايد صبر كنی يا فراموش...!
و ناگزير يكی را
و هر بار،صد بار پشيمــــانی برايـت ميـماند!

(كاش غصه تموم ميشد)
Post a Comment