Wednesday, August 3, 2011

بعد از تــو


ترجیح می دهم حقیقـتی مرا آزار دهد ، تا اینکه دروغی آرامم کند !

(از : ؟)
Post a Comment