Friday, August 12, 2011

مرد ها هم...


مرد ها هم گريه ميكنند!

حيف كه گريه هاشان ديده نمی شود...

آخر هنوز به همين سادگی ها،پشت ديوار ها و سياهی های شب را نمی توان ديد !
Post a Comment