Thursday, August 4, 2011

خــسته از میـوه‌های تکراری


در من فریاد‌های درختی است،خسته از میوه‌های تکراری.


گروس عبدالملکیان
Post a Comment