Tuesday, September 27, 2011

میدان فرهنگ - دشت بهشت و بر عکس

بعضی چیزها هستن که بد جور آزارم میدهند...
مثل همین خیابان های لعنتی که حسرت خیلی چیزها را بر دلم گذاشتند !
Post a Comment