Sunday, December 4, 2011

آن

این روز ها که میگذرند،روزهایی اند که آرزوی آمدنشان را داشتم
حالا دارند یکی یکی تمام میشوند
و من سخت دل بسته ام به آن
Post a Comment