Wednesday, February 8, 2012

درد میکند

یک روز میرسد که درد داری
درد هایی که دیگر با یک نوازش مادرت خوب نخواهند شد
و تازه تنهایی ات شروع شده است
و تو پیر شده ای و همه جایت درد میکند
Post a Comment