Sunday, February 12, 2012

هر چی هستی،خر نباش

درست روبه روی پنجره ی کلاس درسمان،
هر روز صبح تا شب،
کارگرها در حال کار کردن اند.
و من بعد از این همه سال هنوز هم نفهمیدم که فرق ما در چیست

No comments: