Monday, April 9, 2012

شهریارم

حرف که میزنی،من نمیخواهم
ولی انگار نمیشود چیزی بگویم.
سکوت میکنم ولی این حرف ها یک روز یکجا مرا به کشتن میدهند


Post a Comment