Saturday, April 28, 2012

ناسزا اندر گهر

کسی که میرود را از روی سایه اش نمیشود شناخت،کسی که میاید را هم!
و تو تنها سایه ات بر زندگی من است.
نه میگذری،نه میایی
Post a Comment