Tuesday, May 8, 2012

خانه از پای بست داغان است

حال معماری رو دارم که هی میخواد رو یه خرابه،یه پنج طبقه بسازه بره بالا.
زنگ زدن بهش میگن اوستا باز ریخت!
هی میسازم
هی میریزه
یکی نیس بگه داداش من، بکش بیرون دیگه!بسه.

Post a Comment